Accommodation conditions

Provozní řád penzionu Ubytování Pralinka

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách penzionu Pralinka (dále jen penzion) vydávám tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu na základě smluvního ztahu a další osoby, které prostory penzionu navštěvují.

Tento Provozní a domovní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v penzionu, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

 1. Provozovatel a poskytované služby
 2. Provozovatel:
  Petr Vávra ul.Masná 1849 Rakovník 269 01
  Telefon: +420 777646565
  IČ: 10198695
  DIČ: CZ6805232126

Odpovědná osoba: Petr Vávra ul.Masná 1849 Rakovník 269 01

Rozsah služeb:

 • penzion s trvalým provozem ubytovacích služeb
 • stravovací služby pro ubytované hosty

Ubytovací služby

Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Host při nastoupení k ubytování bere na vědomí tento provozní a domovní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

V den příjezdu se můžete ubytovat nejdříve v 15 hodin.

V den odjezdu Vás prosíme o vyklizení pokojů nejpozději v 10 hodin. Odjezd je možný až po předání a kontrole užívaných prostor.

V celém penzionu je přísný zákaz kouření!!! V případě porušení bude účtován poplatek 2000 Kč. Kouřit je možné venku na vyhrazených místech.

Hosté mohou využívat pouze prostor penzionu, dvora a parkoviště. Do ostatních prostor a na přilehlé soukromé pozemky, rovněž ke zvířatům, není vstup povolen.

Respektujte dodržování nočního klidu v době od 22.00 do 6.00.

Ve všech místnostech je zakázáno jakkoliv stěhovat nábytek.

Je zakázáno sušit věci na pokojích.

Nevyužitá volná postel v pokoji neslouží jako odkládací prostor!

Na pokojích je zakázáno používat svíčky a donesené elektrické spotřebiče a jakkoliv manipulovat s ohněm.

V kuchyni je zakázáno měnit uspořádání veškerého nádobí a příslušenství. Sklenky a porcelán ve vitríně umístěné v jídelně neslouží k běžnému užívání.

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.

Host je povinen být ohleduplný vůči jiným spolubydlícím, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu po dohodě.

Rozměrná sportovní vybavení, jízdní kola, není dovoleno vnášet na pokoje.

Na pokoji je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může být přemístěn na jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host je oprávněn přijímat na pokoji návštěvy (v penzionu neubytované osoby) pouze po předchozím souhlasu provozního.

V objektu a jeho blízkém okolí je zakázáno používat veškerou pyrotechniku (rachejtle, ohňostroje, petardy, …)

Provozní a domovní řád je závazný pro všechny ubytované. V případě nedodržování tohoto řádu může správce nebo majitel objektu osobu z ubytování a objektu bez náhrady vyloučit a uložit poplatek ve výši 2000 Kč.

VŠEOBECNÉ STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Zrušení účasti na pobytu:

 • Pobyt je možné zrušit osobně, telefonicky, nebo písemně (lze i e-mail).
 • Za datum zrušení se považuje den, kdy tuto skutečnost zákazník oznámí.

Odpovědnost za škody

Na počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. Pro úhradu škody může být penzionem přednostně použita již uhrazená rezervační záloha.

Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.

Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve společných prostorách (jídelna, vestibul, obývací pokoj, chodby, venkovní zařízení atd.)

Při takovém poškození maleb, kdy by lokální přemalování znehodnotilo vzhled pokoje, host uhradí kompletní vymalování příslušné stěny, případně podle rozsahu poškození i celé místnosti.

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním neohrazeném pozemku před budovou penzionu. Majitel penzionu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Penzion neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorech penzionu.

Pohyb v penzionu a v jeho okolí je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.

Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.

Host nesmí v prostorách penzionu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozního oheň.

Lékárnička je umístěna v přízemí v kuchyni penzionu.

Protipožární pravidla a protipožární opatření

Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas.

Penzion Pralinka je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen venku na vyhrazeném místě. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.

V celém penzionu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm

Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných počítačů. Absolutní zákaz se týká zejména varných a topných spotřebičů.

Součástí vybavení vybraných pokojů a společenských prostor je instalace zařízení autonomní detekce a signalizace- poplachový hlásič kouře.

V případě hostem zaviněné aktivace požárního poplachového systému host uhradí vzniklé náklady případného výjezdu Hasičského záchranného sboru

Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.

Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

Penzion Pralinka
01. 05. 2019
Petr Vávra provozovatel penzionu